01/21MON

NOBU-K (Key) × TOMMY (Vo)

START 1st Stage 19:00
2nd Stage 20:00
3rd Stage 21:00
TABLE CHARGE ¥500
MEMBER NOBU-K (Key)
TOMMY (Vo)
BACK