01/17THU

NOBU-K (Key) × TOMMY (Vo)

START 19:00 / 20:00 / 21:00
TABLE CHARGE ¥500
MEMBER NOBU-K(Key)
TOMMY(Vo)
BACK