01/07MON

NOBU-K (Key) × JAY (Vo)

START 1st Stage 19:00
2nd Stage 20:00
3rd Stage 21:00
TABLE CHARGE ¥500
MEMBER NOBU-K(Key)
JAY(Vo)
BACK