01/29TUE

NOBU-K(Key)×TOMMY(Vo)

START 1st Stage 19:00
2nd Stage 20:00
3rd Stage 21:00
TABLE CHARGE ¥500
MEMBER NOBU-K(Key)
TOMMY(Vo)
BACK